એક ઉમળકો

પ્રિય મિત્રો, વાચકો અને ભાવકો

આપ સહુના આટલા બધા ઉમળકા ને પ્રતિસાદથી મને
વેબ સાઈટનો વરસાદ એટલે શુ
એની ખબર પડી. ખુબ ખુબ આભાર.
જેણે પણ પ્રેતિભાવ મોક્લ્યા એ સહુનો તો ખરો જ
પણ જેણે માત્ર વાંચીની
આનંદ અનુભવ્યો એ સહુનો પણ.

કવિતાનો આનંદ એ સહુનો ગણવો ને રસક્ષતી માટે
મારી મર્યાદા સમજવી.

મુકેશ જોશી

Advertisements