કૃષ્ણનો પ્રેમસિંધુ

જ્પુ તો જપુ કૃષ્ણના નામ જાપો

હવે આ નયનમાં ફકત કૃષ્ણ વ્યાપો

મળે વાંસળી સુર એકાદ રાતો

અને કૃષ્ણની સાથ હો જન્મનાતો

 

બધી વાતનું કૃષ્ણ હો મધ્યબિંદુ

બધી ય તરફ કૃષ્ણનો પ્રેમસિંધુ

બધા શ્વાસ લખવા હવે કૃષ્ણ નામે

અને કૃષ્ણનું  સ્મિત હો આંખ સામે

 

ધરુ તો જીવન કૃષ્ણના એ ચરણમાં

હજો કૃષ્ણનું નામ હોઠે મરણમાં

મરીને પછી પણ જવું કૃષ્ણ પાસે

અને જાય જીવન ફકત કૃષ્ણ આશે

Advertisements