નવવધૂની રસોઈ પરિક્ષા

બાસમતી ચોખાની મીઠી સુગંધ સમુ ફરતુ રસોડામાં કોઈ
કૂકરની સીટીમા વ્હાલની સિસોટીને સાંભળીને શરમાતુ કોઈ

ચાંદનીને રેડીને લોટ કોઈ બાંધેને થાળીમાં ાઅજવાળુ થાય
ાઓરસીયે રોટલીની જગ્યાએ પૂનમનો ાઆખોય ચંદ્રમા વણાય
દાજી ના જાય ચુલે ાએકે સબંધ ાએમ પળપળને સાચવતુ કોઈ

ાઆખુ ાઆકાશ જાણે જમવા પધારવાનુ હૈયામાં એવો તહેવાર
ૂઉનાળે બાફીને ાઅથવા ચોમાસામાં સ્મિત મૂકી થાતો વઘાર
જીવતરની મોસમને ભાણામાં પીરસીને ાઅંદરથી ગભરાતુ કોઈ

Advertisements