બુટાલા હાઉસ

ચરણને બદલે ….બૂટની ચીંતા
કરતાં કરતાં પ્રવેશ કરતાં મંદિરમાં
કોઈ વળી પગમાંથી કાઢી મન ઉપર પહેરી
ડરતાં ડરતાં પ્રવેશ કરતાં મંદિરમાં
કોઈ કરતાં કાલાવાલા…ધ્યાન બૂટનુ રાખજો વ્હાલા
કોઈ વળી એવી ચીંતામાં..બીજાના પહેરી તો લેશુ..કિંતુ માપમાં નહી આવે તો?
કોઈ ફાટલા સોલ સમી ફરિયાદો લાવે
ક્યાંક આત્મા શરીરથી નીકળી જાવાની બીકે કહેતાં
ખીલ્લી ક્યાંક લગાવો વ્હાલા..શરીર આત્મા ચોટી રહે ને..
ખુલ્લા પગના ખુલ્લા મનના ઈશ્વર સહુના
બૂટ પ્રોબ્લેમ ઉકેલે
સૂટ પ્રોબ્લેમ ઉકેલે
અખૂટ પ્રોબ્લેમ ઉકેલે
ભવિષ્યમાં મંદિરને બદલે બીજુ નામ આપવુ હોય તો
બુટાલા હાઉસ રાખી શકાય?

Advertisements