લીલાછ્મ પાંદડાએ

લીલાછ્મ પાંદડાએ મલકાતા મલકાતા માંડી એક અચરજની વાત
ધરતીને સીમમાં જોઈ એક્લીને એને બાઝી પડ્યો રે વરસાદ

પહેલા ટપાલ જેમ આવેલા વાયરાએ ઘાસના કાનમા દીધી કઈ ફૂંક
ધરતી તો સાંભળતા સાંભળે એ પહેલા કોયલના કંઠમાંથી નીકળી ગઈ કૂક
આઠ આઠ મહિને પણ ઓચિંતી આભને આવી ગઈ ધરતીની યાદ

ડુંગરાઓ ચુપચાપ સ્નાન કરે જોઈને નદીઓ પણ દોડી ગઈ દરિયાની પાસે
એવામા આભ જરી નીચે ઝુક્યુ અને ધરતીને ચુમી લિધી એક શ્વાસે
ધરતી ને તરણાઓ ફૂટશેના વાવડથી આભલામા જાગ્યો ઉન્માદ

Advertisements